Projekty UE

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko- lędzińskiego”.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości szerokiego spektrum diagnostyki ultrasonograficznej ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe w publicznym systemie zdrowia dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie nowoczesnego obrazowania ultrasonograficznego które przyczyni się do poprawy w zakresie dostępności i możliwości zakończenia diagnostyki na lokalnym poziomie, bez konieczności kierowania pacjentów do lecznictwa zamkniętego lub kierowania chorych z konkretnym problemem klinicznym do wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych. Wczesna diagnoza, znacząco skrócony okres leczenia i rekonwalescencji poprawią utrzymanie aktywności zawodowej, wpłyną na obniżenie kosztów pracy m.in. dzięki obniżeniu absencji chorobowej, zmniejszeniu wydatków na świadczenia rentowe. Realizacja projektu poprawi poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a tym samym zmniejszy poczucie wykluczenia, gdyż powiat nie posiada własnego, pełno profilowego szpitala. Najistotniejszym efektem jest poprawa efektów diagnostyczno-leczniczych obejmujących schorzenia sercowo-naczyniowe i wczesne rozpoznawanie chorób onkologicznych.

Wartość projektu: 600 207,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 476 673,18 zł

Prezentujemy poniżej zdjęcia zakupionego w ramach projektu aparatu USG wysokiej klasy wraz z opisem najważniejszych jego funkcji i możliwości.

Aparat ultrasonograficzny ma możliwość obrazowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego, wyposażony w sondy do badań przezskórnych i endokawitarnych zapewniających wysoką rozdzielczość i czułość obrazowania, zapewnia zmienną częstotliwość emisji fali ultradzwiękowej. Klasyczne obrazowanie ultrasonograficzne narządów miąższowych m.in tarczycy, sutka, narządów jamy brzusznej  jest uzupełnione dodatkowymi możliwościami oceny z wykorzystaniem opcji i-scan, oceny przepływów metodą dopplera kolorowego, spektralnego oraz rejestracją przepływów miąższowych doppler mocy ( eFlow) oraz do oceny elastyczności narządów miąższowych w technice elastografii  typu strain i shaer-wave.  Ultrasonograf w pełni zabezpiecza diagnostykę kardiologiczną, jest wyposażony w sondę sektorową i ma możliwość zastosowania sony przezprzełykowej, zapewnia możliwość oceny dwuwymiarowej uzupełnionej o rejestrację  przepływów wewnątrz sercowych metodami dopplera kolorowego, spektralnego i ciągłego, a również  dopplera tkankowego. Przeznaczony jest do realizacji wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej, dotychczas niedostępnej dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zakres zwiększający dotychczasowy potencjał diagnostyczny obejmuje wdrożenie dodatkowych opcji zapewniających możliwość:

  • Oceny elastograficznej narządów: słabo upowszechniona metoda o potwierdzonej przydatności klinicznej, pozwalająca na ocenę struktur heterogennych i miąższu narządów pod kątem stopnia włóknienia; stopień włóknienia wiąże się ze zmianą histopatologiczną tkanek, co ma zastosowanie w rozpoznawaniu zmian potencjalnie nowotworowych lub zapalnych. Zakres badań obejmuje możliwość korzystania z metody elastografii dynamicznej lub statycznej, zależnie od wskazań klinicznych. Metoda ma kliniczne zastosowanie w różnicowaniu guzów tarczycy, sutka, węzłów chłonnych i innych struktur powierzchownych, a także w ocenie miąższu wątroby z możliwością rozpoznania wczesnego stadium marskości.
  • Pełnej oceny ultrasonograficznej serca : m.in. doppler tkankowy (dodatkowa technika uzupełniająca ocenę̨ echokardiograficzną,  przydatna do  wczesnego  rozpoznawania m.in. niewydolności serca) echokardiografia wysiłkowa (badanie echokardiograficzne wykonane w czasie i po kontrolowanym wysiłku, ukierunkowany na ocenę̨ odcinkowej funkcji skurczowej ścian lewej komory serca). Metoda weryfikuje fałszywie dodatnie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe; pozwala na pośrednie oszacowanie lub wykluczanie obszaru niedokrwienia ścian lewej komory serca z potwierdzoną naukowo czułością̨ i swoistością̨; wykorzystanie tego badania pozwala na ograniczenie inwazyjnej diagnostyki tt. wieńcowych i badania np. tomografii komputerowej serca; echokardiografia przezprzełykowa (metoda badania ultrasonograficznego z możliwością oceny śródpiersia), zasadniczo wykorzystywana do badania serca i aorty piersiowej, pozwala na ocenę m.in wrodzonych, przeciekowych wad serca, poszukiwania materiału zatorowego w jamach serca.

Ponadto, nowoczesny aparat USG pozwala na utrzymanie dotychczasowej oferty diagnostycznej Przychodni, zapewniając poprawę jakości badania, wzmacniając jakość i czułość obrazowania. Zakres ten, z wykorzystaniem obrazowania dwuwymiarowego uzupełnionego Dopplerem spektralnym fali pulsacyjnej i ciągłej, Dopplerem kolorowym i Doplerem mocy obejmuje obrazowanie: narządów – ślinianki, tarczyca, przytarczyce, wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy, nerki, nadnercza, śledziona, narząd rodny, gruczoł krokowy, węzły chłonne, stawy, mięśnie i inne guzy oraz ocena płynu patologicznego w jamach min. opłucnej, ocena i monitorowanie rozwoju płodu,  naczyń żylnych i tętniczych: tętnice i żyły obwodowe górnej i dolnej części ciała, aorta piersiowa i brzuszna, żyła główna dolna;  echokardiograficzne  metodą przezklatkową: ocena morfologii serca, dużych naczyń wychodzących z serca; ocena aparatu zastawkowego; ocena funkcji skurczowej ścian serca;  badania endokawitarne do obrazowania w wskazaniach ginekologicznych i urologicznych;  w biopsjach celowanych w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej wykonywanej pod kontrolą obrazu USG.

Zakładane efekty i korzyści dla mieszkańców naszego powiatu

Wdrożenie nowoczesnego obrazowania ultrasonograficznego, w wyniku realizacji projektu, przyczyni się do poprawy w zakresie dostępności i możliwości zakończenia diagnostyki na lokalnym poziomie, bez konieczności kierowania pacjentów do lecznictwa zamkniętego lub kierowania chorych z konkretnym problemem klinicznym do wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych. Nowoczesny aparat USG uzupełni również możliwości diagnostyczne innych podmiotów leczniczych powiatu bieruńsko-lędzińskiego w ramach koordynacji świadczeń medycznych.

Wczesna diagnoza, znacząco skrócony okres leczenia i rekonwalescencji poprawią utrzymanie aktywności zawodowej, wpłyną na obniżenie kosztów pracy m.in. dzięki obniżeniu absencji chorobowej, zmniejszeniu wydatków na świadczenia rentowe.

Realizacja projektu poprawi poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu, a tym samym zmniejszy poczucie wykluczenia – powiat nie posiada własnego, pełno profilowego szpitala.

Niezależnie od w/w korzyści najistotniejszym pozostaje poprawa efektów diagnostyczno-leczniczych obejmujących schorzenia sercowo-naczyniowe i wczesne rozpoznawanie chorób onkologicznych.