Oferty pracy

  1. Poradnia rehabilitacji lekarskiej

 

 

Zapytania ofertowe

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

W imieniu Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia wybrana została oferta złożona przez Profimedical Bestry, Wichary Sp.j., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Oswobodzenia 1.

Oferent spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

 

 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.12.2017r. do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. Aktualizacja z dnia 27.12.2017r. zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

Zamawiający – Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. uprzejmie informuje, iż w do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. wpłynęły dnia 27.12.2017r. kolejne pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 5 wzór Umowy do zapytania ofertowego polegający na usunięciu niezamierzonej niedokładności numeracji w ramach poszczególnych paragrafów umowy i naniesieniu prawidłowej, kolejnej numeracji ustępów i liter w ramach poszczególnych paragrafów umowy.
 
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. Aktualizacja zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

 

Zamawiający – Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. uprzejmie informuje, iż do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapytanie ofertowe poprzez dodanie załącznika nr 5 wzór Umowy.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. – aktualizacja 20.12.2017r.

 

 

 

Informacja od Zamawiającego w sprawie zapytań od Wykonawców i przedłużenia terminu składania ofert do zapytania ofertowego nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017- Zapraszamy do składania ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 wraz z załącznikami nr: 1, 2, 3 i 4 w formacie pdf.