Rodo

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest
Prywatna Przychodnia Lekarska
Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański sp.j.
z siedzibą w 41-403 Chełmie Śląskim przy ul.Imielińskiej 189.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją regulaminowych świadczeń zdrowotnych oraz procesem rekrutacji i zatrudnienia
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych :
Marta Domańska
Inspektor Ochrony Danych
Przychodnia Lekarska sp.j.
41-403 Chełm Śląski ul.Imielińska 189
Tel: 539949565; E-mail: rodo@nzozppl.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest Henryk Domański e-mail.: nzozppl@gmail.com; rodo@nzozppl.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji regulaminowych zadań podmiotu medycznego, rekrutacji i zatrudnienia.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, dla zasad rekrutacji i zatrudniania, w innych przypadkach po zakończeniu współpracy będą przechowywane przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń.
6. Podanie danych jest
o w zakresie świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym
o w zakresie rekrutacji jest dobrowolne
o w zakresie zatrudnienia jest wymogiem ustawowym
W przypadku odmowy podania danych wymaganych ustawowo dla realizacji świadczeń zdrowotnych, zatrudnienia nie będzie można realizować oczekiwanych świadczeń.
7. Twoje dane osobowe mogą być powierzane innym podmiotom, które w ramach umów zabezpieczają prawidłowe realizowanie regulaminowych zadań leczniczych oraz rekrutacji i zatrudnienia. Wykaz podmiotów stanowi załącznik nr 1.
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
o W zakresie ochrony zdrowia : Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym z wykorzystaniem profilowania. Proces ten polegał będzie na prowadzeniu procesu leczniczego oraz prowadzeniu działań profilaktycznych.
o W zakresie rekrutacji i zatrudnienia :Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy udziale działających w naszym imieniu firm koniecznych dla realizacji obowiązków pracodawcy. Proces ten polegał będzie na powierzeniu danych za pośrednictwem podwykonawców do instytucji nadrzędnych ( US; ZUS; KRUS itp.)
10. Administrator zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z korzystaniem z poczty elektronicznej (RODO – art. 46, 47, 49 ) Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej są zabezpieczone i kierowane na uzgodnione adresy.
Henryk Domański
Dyrektor Prywatnej Przychodni Lekarskiej sp.j.