Archiwum

Ogłoszenia archiwalne

 

 

Zapytania ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 – Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania projektem.

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzania projektem pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 wraz z załącznikami nr: 1,2,3,4 w formacie pdf.

Załączniki nr 2,3 i 4 do zapytania ofertowego nr Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017w formacie doc.

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

W imieniu Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania ofertowego nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 na świadczenie usługi zarządzania projektem pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia wybrana została oferta złożona przez Biuro Usług Consultingowych Halina Amrozik, z siedzibą w Katowicach (40-231), ul. Bohaterów Monte Cassino 3 lok.3.
Oferent spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017  (link)   –  Zapraszamy do składania oferty na opracowanie studium wykonalności projektu.

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.

Zapytanie ofertowe nr Nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 wraz z załącznikami nr: 1 (link1) i 2 (link2) w formacie pdf.

Załączniki nr 1 (link1) i 2 (link2) do zapytania ofertowego nr Nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 w formacie doc.
 
 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 – ( link )

W imieniu Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania ofertowego nr 1/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” wybrana została oferta złożona przez Biuro Usług Consultingowych Halina Amrozik, z siedzibą w Katowicach (40-231), ul. Bohaterów Monte Cassino 3 lok.3.

Oferent spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.